Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den

Under årtusenden har människan levt här på jorden och brukat och vårdat den på ett sätt som inte äventyrat kommande generationers livsmöjligheter. Så är det inte längre.

Vattenfall

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.

Första Moseboken 2:15

Under årtusenden har människan levt här på jorden och brukat och vårdat den på ett sätt som inte äventyrat kommande generationers livsmöjligheter. Så är det inte längre. Sedan början av 1900-talet vanvårdar vi jorden och förbrukar dess resurser på ett sätt som står i strid med det uppdrag Gud givit oss. Även om industrialiseringen i många avseenden inneburit förbättrade livsmöjligheter för stora befolkningsgrupper är det uppenbart att det sätt vi lever på idag i de rika länderna inte är hållbart.

En radikal omställning av hela samhället och vår livsstil måste ske. De fattiga länderna måste få utvecklas utan att utsläppen av koldioxid ökar. Genom förbränning av olja, kol och gas ökar jordens medeltemperatur och närmar sig två graders ökad uppvärmning sedan förindustriell tid. Klimatförändringen leder till en rad allvarliga konsekvenser.

Isen vid Arktis smälter och mindre av solstrålningen reflekteras bort från jordytan vilket påskyndar uppvärmningen. Havsnivåerna stiger genom avsmältningen och genom att havsvattnet blir varmare. Djur och växtliv vid Arktis påverkas och isbjörnarna och andra djurarter hotas. Fisket minskar. Havsströmmar förändras, extrema väderhändelser som stormar och kraftiga skyfall blir vanligare. Öknarna breder ut sig och livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning hotas.

Råd – Fasta

Fasta för skapelsen genom att besluta dig för att bidra till att minska de utsläpp av växthusgaser som orsakas genom resor med bil,  flyg , uppvärmning, elanvändning, matvanor och konsumtion. Ställ dig frågan:  Vad kan jag avstå från eller förändra ? Kan jag minska resandet eller resa på annat sätt? Kan jag  lägga om  matvanorna och äta mindre rött kött och mer grönsaker, baljväxter och frukt. Kan jag övergå till förnybar el?

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet